กิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมของบริษัท

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท ดี อาร์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ดี อาร์ ซี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบ patch test เพื่อให้ได้การทดสอบที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

Gallery

Recent Posts
Scroll to Top